Polityka prywatności

                                                                                                 Polityka prywatności obowiązująca w abHome Alina Bułhak

§ 1. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alina Bułhak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą abHome Alina Bułhak z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-216, przy ul. Tadeusza Czackiego nr 3a lok. 47, posiadająca NIP: 8521125607, posiadająca REGON: 320759527, w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

 • Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.
 • Dane kontaktowe Administratora w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych:

        adres email: biuro@abhome.com.pl

        telefon kontaktowy: 666 227 282

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 • Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:

        – zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

        – ograniczonego celu,

        – minimalizacji danych,

        – prawidłowości,

        – ograniczonego przechowywania,

        – integralności i poufności,

        – rozliczalności.

§ 2. Zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcia oraz realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przedstawiania ofert i prowadzenia rozmów handlowych;
 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym prowadzenia działań windykacyjnych) i ewentualnych odszkodowań;
 3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta;
 4. oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów;
 5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, sporządzania dokumentacji finansowej;
 6. spełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku korzystania z usług naszej firmy lub zawarcia umowy jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi lub zawarcia umowy. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:
 1. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
 4. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

§ 3. Okres przechowywania danych

 • Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda.

§ 4. Pliki cookies

 • Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
 •  Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.

W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

 • analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu;
 • funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony;
 • reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika;
 • związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

Zarządzanie plikami cookies

 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 5. Zabezpieczenie danych osobowych

 • Państwa dane osobowe przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer), a ponadto nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do Państwa danych są pracownicy lub współpracownicy Administratora.

§ 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

 • Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Amazon, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 7. Odbiorcy danych

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
 1. podmiotów przetwarzających (procesorów), w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna);
 2. kancelarii notarialnych na potrzeby opracowania niezbędnych umów oraz dokumentów;
 3. firm kurierskich i świadczących usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
 4. podmiotom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług dla naszych klientów (licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pośrednicy finansowi), przy czym przekazanie danych klientów odbywa się zawsze za ich zgodą;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania tych danych;
 3. żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
 6. przeniesienia swoich danych osobowych;
 7. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: biuro@abhome.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Zmiany naszej polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@abhome.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Szczecin, 31 lipca 2018 roku